Her får du mer informasjon om møtet i Formannskapet den 18.11.2020, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
Clear
   
 

Møte i Formannskapet den 18.11.2020

Formannskapet
18.11.2020   17:00 - 18:00
Utvalg:Formannskapet
Dato:18.11.2020   17:00 - 18:00
Møtested:Sundvolden hotel
Status:Vedtak er påført møtet
Sakskart:Innkalling - Formannskapet - 18.11.2020 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Formannskapet - 18.11.2020 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Krisepakke 3 - søknader til kommunalt næringsfond Hole kommune Hoveddokument 439KB
  Brevdato: 06.11.2020
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Informasjons- og publikumstjenesten
  Saksbehandler: Agnete Linde

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Følgende innvilges midler fra det kommunale næringsfondet:

  • Vik blomster og gaver kr. 75.000

  • Det Øde Galleri og Skaperi kr. 75.000

  • General hotell kr. 100.000

  • Sørsetra skistue kr. 75.000

  • Lille Handleri kr. 75.000

  1. Resterende midler brukes til å styrke infrastruktur rundt Kleivstua med toaletter og et hensiktsmessig informasjonsopplegg for turfolk, turister m.fl. Tiltaket bidrar til at lokalt næringsliv, lag og foreninger kan tiltrekke seg flere besøkende.  Behandling

  Kommunedirektøren orienterte om prosessen. Midlene har vært utlyst på hjemmeside og i ringblad. Har vært noe krevende å behandle søknadene og det har blitt bedt om mer veiledning fra nasjonalt hold uten hell. Midlene er ikke ment å som generell støtte til bedrifter som går underskudd, men til å bidra til utvikling i en krevende tid.

  Administrasjonen har anbefalt fordeling til fem søkere som administrasjonen i størst grad mener at fyller formålet med krisepakken.

  Kommunedirektøren foreslo med støtte fra ordfører og varaordfører at de midlene som ikke er fordelt kan settes av til å styrke infrastruktur rundt Kleivstua med toaletter og et hensiktsmessig informasjonsopplegg for turfolk, turister m.fl. Tiltaket bidrar til at lokalt næringsliv, lag og foreninger kan tiltrekke seg flere besøkende.

  Alternativt kan midlene lyses ut på nytt.

  Forslag:

  • Jørn Inge Frøshaug (Ap): Foreslår at midlene lyses ut på nytt.

  • Kommunedirektør, i samråd med ordfører og varaordfører: Resterende midler settes av til å styrke infrastruktur rundt Kleivstua med toaletter og et hensiktsmessig informasjonsopplegg.

  Votering:

  1. Forslag fra Frøshaug (Ap): Forslaget falt med 4 (Ap, Sp) mot 5 (Sv, Mdg, H) stemmer.

  2. Kommunedirektørens forslag, pkt.1: Enstemmig vedtatt.

  3. Pkt. 2 – «Styrke infrastruktur rundt Kleivstua med toaletter og et hensiktsmessig informasjonsopplegg»: Enstemmig vedtatt.

 • Avtale vedrørende kompensasjon for friluftsliv med FRE16 Hoveddokument 398KB
  Brevdato: 30.10.2020
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Kultur og fritid
  Saksbehandler: Håvar Austgard

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunedirektøren pålegges å reforhandle fordeling av friluftsfondet slik at lengde av berørte friluftsområder vektlegges i tillegg til konsekvenser for friluftsliv i delområdene.  Behandling

  Forslag:

  Morten Dåsnes (Sv): Kommunedirektøren pålegges å reforhandle fordeling av friluftsfondet slik at lengde av berørte friluftsområder vektlegges i tillegg til konsekvenser for friluftsliv i delområdene.

  Votering:

  Forslag fra Dåsnes (Sv): Enstemmig vedtatt

 • Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder i Hole kommune for 2021-2026 Hoveddokument 405KB
  Brevdato: 30.10.2020
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Areal - byggesak - miljø
  Saksbehandler: John-Morten Landrø

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Formannskapet anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak:
  1. Forvaltningsplanen for statlig sikra friluftslivsområder i Hole for perioden 2021 –2026 vedtas.

  2. Administrasjonen ser på andre områder som bør sikres i forbindelse med kommunens arbeid med "mobilitetsplan" og plan for "friluftslivets ferdselsårer".  Behandling

  Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

 • Klimaregnskap og klimabudsjett for Hole kommune Hoveddokument 482KB
  Brevdato: 03.11.2020
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Areal - byggesak - miljø
  Saksbehandler: Miriam Geitz

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Formannskapet anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak:

  1. Forslag for videre arbeid med klimaregnskap og klimabudsjett (vedlegg 1) vedtas med følgende endringer (s. 5 i vedlegg 1, forslag til fremdriftsplan og organisering):

  • Et klimaregnskap for kommunen basert på eksisterende utslippsstatistikk fra miljødirektoratet (2018 tall) legges frem for kommunestyret i forbindelse med budsjettet for 2021.

  • Kommunens klip- og energiplan (fra 2010) revideres i 2021 som grunnlag for videre klimaarbeid i kommunen og presenteres på plan og perspektivmøtet i 2021. Denne planen vil konkretisere og forankre avgrensinger og ansvarsfordeling som kreves ifm. Et mer detaljert klimaregnskap og klimabudsjett for kommunen.

  • Et klimabudsjett legges frem ifm. Budsjettet 2022.

  1. Hole kommunes klimaregnskap (vedlegg 2) tas til orientering.

  2. Kommunens klima- og energiplan (vedlegg 3) revideres i 2021 og presenteres på plan og perspektivmøte i 2021.

  3. Formannskapet ber om å få en orientering om arbeidet med klimabudsjett med forslag til klimamål og tiltak, og eventuelt foreta prinsipielle avklaringer for omfang av planen, i løpet av første halvår 2021.  Behandling

  Forslag:

  Fra Enid J. Berta (Mdg) (kommunedirektørens forslag med noen tilføyelser) :

  1. Forslag for videre arbeid med klimaregnskap og klimabudsjett (vedlegg 1) vedtas med følgende endringer (s. 5 i vedlegg 1, forslag til fremdriftsplan og organisering):

  • Et klimaregnskap for kommunen basert på eksisterende utslippsstatistikk fra miljødirektoratet (2018 tall) legges frem for kommunestyret i forbindelse med budsjettet for 2021.

  • Kommunens klip- og energiplan (fra 2010) revideres i 2021 som grunnlag for videre klimaarbeid i kommunen og presenteres på plan og perspektivmøtet i 2021. Denne planen vil konkretisere og forankre avgrensinger og ansvarsfordeling som kreves ifm. Et mer detaljert klimaregnskap og klimabudsjett for kommunen.

  • Et klimabudsjett legges frem ifm. Budsjettet 2022.

  1. Hole kommunes klimaregnskap (vedlegg 2) tas til orientering.

  2. Kommunens klima- og energiplan (vedlegg 3) revideres i 2021 og presenteres på plan og perspektivmøte i 2021.

  3. Formannskapet ber om å få en orientering om arbeidet med klimabudsjett med forslag til klimamål og tiltak, og eventuelt foreta prinsipielle avklaringer for omfang av planen, i løpet av første halvår 2021.

  Votering:

  Kommunedirektørens innstilling med overnevnte tilføyelsene fra Enid Berta (Mdg): Enstemmig vedtatt.

 • Tilsynet for små avløpsanlegg - Gebyrforskrift, gebyrregulativ og prisliste for 2021 Hoveddokument 504KB
  Brevdato: 30.10.2020
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Areal - byggesak - miljø
  Saksbehandler: Miriam Geitz

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Formannskapet anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak:

  1. Gebyrregulativet (tekstdelen) for Tilsynet for små avløpsanlegg vedtas. Prislisten 2021 for tjenestene tas til orientering og bes innarbeidet i Hole kommunes prisliste for 2021. Tilsynet for små avløpsanlegg foreslår ingen prisjustering i forhold til 2020.

  2. Kommunedirektøren bes legge forslag til lokal forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg på høring. Etter høringsperioden skal gebyrforskriften behandles av kommunestyret.  Behandling

  Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 • Renovasjonsgebyr 2021 Hoveddokument 295KB

  051/20 - 20/18841 - Renovasjonsgebyr 2021

  Journaldato: 04.11.2020  2 dokumenter
  Brevdato: 04.11.2020
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektøren
  Saksbehandler: Elin Aasnæss

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Formannskapet anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak:
  Renovasjonsgebyr for 2021 vedtas i tråd med forslag fra styret for Hadeland og Ringerike Avfallselskap AS.  Behandling

  Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

 • Årsbudsjett 2021 - handlings- og økonomiplan 2021-2024 Hoveddokument 542KB
  Brevdato: 06.11.2020
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektøren
  Saksbehandler: Elin Aasnæss

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Formannskapet vedtar å legge følgende ut på høring:

  1. Skatt på inntekt og formue. Skattøret for 2021 fastsettes til den høyeste lovlige sats.

  2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2021. Driftsrammene for årene 2022-2024 og investeringsrammene for 2022-2024 for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre arbeid gjennom årlig rullering av handlings- og økonomiplanen.

  3. Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet -bevilgningsoversikter kap 8, med de innspillene som fremkommer i pkt. 10 (vedtatt i levekår 17.11 og formannskap 18.11. Driftsrammene til tjenesteområdene gis som netto budsjettbeløp.

  4. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetaling for 2021 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentet kap 16 og vedlagte gebyrregulativ for VA (Vann og avløp) og Plan, byggesak, oppmåling og miljø.

  5. Hole kirkelig fellesråds forslag til avgift ved navnet og anonym minnelund fastsettes i samvar med vedlegg. 

  6. Kommunedirektøren har fullmakt til å fordele avsetningen til lønnsoppgjør med kr. 8.000.000 inkl sosiale avgifter på tjenesteområdene.

  7. Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas med investeringsutgifter på kr. 28.547.000 hvorav kr 500.000 i tilskudd til kirkens investeringer og kr 4.200.000 til rentable/avgiftsfinansierte investeringer.

  8. For finansiering av investeringsbudsjettet for 2021 vedtas følgende låneopptak:

   1. Låneopptak til investeringer med inntil kr. 24.000.000.

   2. Låneopptak til videre utlån (startlån) med inntill kr. 5.000.000.

   3. Avdrag betales i hht ordinær nedbetalingsplan for det enkelte lån.

   4. Lånene avdras som serielån.

   5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere lånevilkår jf. Reglement for gjelds- og finansforvaltningen.

  9. Mål og resultatkrav, herunder mål for finansiell styring fastsettes i samsvar med budsjettdokumentet.

  1. 1) I forbindelse med Fagfornyelse høsten 2020 i Barne- og ungdomsskolene - er kompetanseheving til lærerne og læremidler ikke oppdatert etter den nye fagfornyelsen i Holeskolen.

  For å møte dette i riktig rekkefølge bes administrasjonen øremerke midler i Skolebudsjettet 2021 med kompetanseheving til lærerne i forbindelse med fagfornyelsen.

  Skoleadministrasjonen har meldt inn at det jobbes med å kartlegge behovet og type læremidler med prioriteringer innenfor de ulike fagene i barneskolen og ungdomsskolen. Levekårsutvalget ber skoleadministrasjonen komme med en tilbakemelding på dette i første Levekårsmøte i 2021.

  Skoleadministrasjonen kan å søke om støtte til digitale læremidler gjennom Udir. Her må kommunen betale en % egenandel.

  Levekårsutvalget foreslår midler til egenandel søkes løst mot en tilsvarende reduksjon av overskudd og avsetning til disposisjonsfond i Årsregnskapet 2020.

  2) Driftsbudsjett kultur, fritid og kirke styrkes med kr 232 000,- slik at de mindre kuttene til kulturskolen ( -75’), bibliotek (-38’), Frivilligsentral (-10’), Idrett (-30’) og kirke (-80’) reverseres i 2021 budsjettet.

  Økningen til kultur og fritid finansieres med reduksjon på kr 232 000 på «Administrasjon og fellesfunksjoner».

  3) Det bes innen utløpet av 1. kvartal 2021 gjennomført en kartlegging av hvor mange hjemmeboende eldre vi har pr i dag i Hole over 70 år, samt en vurdering av hvor mange av disse som kan bo lengre i eget hjem og få et utsatt behov for institusjonsplass gjennom tilbud om oppfølging av frivillighetskoordinator eller dagsenter.

  Som en del av denne vurderingen bes det gjennomført en analyse av de reelle kostnader for drift at et dagsenter med nødvendig kapasitet i kommunal regi og en sammenligning av disse kostnadene med hva støtte til et dagsentertilbud av tilsvarende omfang og kvalitet i regi av en ideell stiftelse eller privat aktør.

  Den demografiske utvikling både nasjonalt og i Hole vil med stor sannsynlighet føre til at dagens modell for eldreomsorg, i løpet av få år ikke vil være økonomisk gjennomførbar.

  Det bes derfor etablert en tverrfaglig prosjektgruppe som i løpet av 2. tertial 2021 skal legge frem en anbefaling om organisering og gjennomføring av fremtidig eldreomsorg i Hole.

  1. Budsjettet legges ut på høring.  Behandling

  Forslag:

  Fra Levekårsutvalget:

  Ordfører opplyste om innstillingen fra levekårsutvalget der det ble vedtatt følgende tre tilleggspunkter (Punktene var sendt ut til formannskapet tidligere på dagen):

  «1)I forbindelse med Fagfornyelse høsten 2020 i Barne- og ungdomsskolene - er kompetanseheving til lærerne og læremidler ikke oppdatert etter den nye fagfornyelsen i Holeskolen.

  For å møte dette i riktig rekkefølge ber Hole Høyre administrasjonen øremerke midler i Skolebudsjettet 2021 med kompetanseheving til lærerne i forbindelse med fagfornyelsen.

  Skoleadministrasjonen har meldt inn at det jobbes med å kartlegge behovet og type læremidler med prioriteringer innenfor de ulike fagene i barneskolen og ungdomsskolen. Levekårsutvalget ber skoleadministrasjonen komme med en tilbakemelding på dette i første Levekårsmøte i 2021.

  Skoleadministrasjonen kan å søke om støtte til digitale læremidler gjennom Udir. Her må kommunen betale en % egenandel.

  Levekår foreslår midler til egenandel søkes løst mot en tilsvarende reduksjon av overskudd og avsetning til disposisjonsfond i Årsregnskapet 2020.

  2) Driftsbudsjett kultur, fritid og kirke styrkes med kr 232 000,- slik at de mindre kuttene til kulturskolen ( -75’), bibliotek (-38’), Frivilligsentral (-10’), Idrett (-30’) og kirke (-80’) reverseres i 2021 budsjettet.

  Økningen til kultur og fritid finansieres med reduksjon på kr 232 000 på «Administrasjon og fellesfunksjoner».

  3) Det bes innen utløpet av 1.kvartal 2021 gjennomført en kartlegging av hvor mange hjemmeboende eldre vi har pr i dag i Hole over 70 år, samt en vurdering av hvor mange av disse som kan bo lengre i eget hjem og få et utsatt behov for institusjonsplass gjennom tilbud om oppfølging av frivillighetskoordinator eller dagsenter.

  Som en del av denne vurderingen bes det gjennomført en analyse av de reelle kostnader for drift at et dagsenter med nødvendig kapasitet i kommunal regi og en sammenligning av disse kostnadene med hva støtte til et dagsentertilbud av tilsvarende omfang og kvalitet i regi av en ideell stiftelse eller privat aktør.

  Den demografiske utvikling både nasjonalt og i Hole vil med stor sannsynlighet føre til at dagens modell for eldreomsorg, i løpet av få år ikke vil være økonomisk gjennomførbar.

  Det bes derfor etablert en tverrfaglig prosjektgruppe som i løpet av 2. tertial 2021 skal legge frem en anbefaling om organisering og gjennomføring av fremtidig eldreomsorg i Hole».

  Fra Ap, Mdg, Sv:

  «Kommunedirektørens forslag støttes med disse tillegg og endringer:

  Nytt punkt 3:

  3. Eiendomsskatt

  a) Eiendomsskatt innføres f.o.m. 2022 med 1 promille og bunnfradrag på 400.000, og økes til 2 promille og med bunnfradrag på 800.000 for 2023 og 2024.

  b) Det budsjetteres med 1 mill til taksering og andre utgifter til implementering i 2021 og i 2022.

  c) Det budsjetteres med inntekter fra eiendomsskatt med 7,5 mill kr i 2022, og 12 mill i 2023 og i 2024.

  Nytt punkt 4:

  4. Styrking av oppvekst, skole

  Utgifter til oppvekst, skole, økes med midler øremerka fornying skolemateriell slik:

  2021: 1 mill kr, 2022: 3 mill kr, 2023: 4 mill kr og 2024: 1,5 mill kr

  Nytt punkt 5:

  5. Endringer i avsetting til disposisjonsfond.

  I 2021 reduseres avsetting til disposisjonsfond med 2 mill kr, i 2022 økes avsetting til disposisjonsfond med 3,5 mill, i 2023 økes avsetting til disposisjonsfond med 8 mill kr og i 2024 økes avsetting til disposisjonsfond med 10,5 mill kr.

  Punkt 6 (dvs punkt i kommunedirektørens forslag) endres til:

  6. Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 vedtas slik det framgår avbudsjettdokumentet – bevilgningsoversikter kap 8 med de endringer som følger av nye punkt 3, 4 og 5. Rammene gis til tjenesteområdene som netto budsjettbeløp».

  Anita Gomnæs (Sp) påpekte at det bør fremkomme i eget punkt i vedtaket at vedtaket legges ut på høring.

  Votering:

  • Forslag fra Ap, Sv og Mdg: Forslaget falt mot 5 (H, Sp) stemmer

  • Punktene vedtatt i levekårsutvalget: Vedtatt med 5 mot 4 (Ap, Sv, Mdg) stemmer.

  • Kommunedirektørens forslag inkludert de tre punktene vedtatt i levekårsutvalget: Vedtatt med 5 mot 4 (Ap, Sv, Mdg) stemmer.

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Syver LeivestadHøyreOrdførersyver.leivestad@gmail.com
Anita Haugland GomnæsSenterpartietVaraordførera.gomn56@gmail.com
Jørn-Inge Andreassen FrøshaugArbeiderpartietMedlemjorningefroshaug@gmail.com
Kristin Victoria JansenArbeiderpartietMedlemkristinvjansen@gmail.com
Nils Herman KiærHøyreMedlemni-herm@online.no
Idun EidHøyreMedlemidun.eid@gmail.com
Enid Josefine BertaMiljøpartiet de GrønneMedlemenidjosefine@gmail.com
Kristin Færden BjellaSenterpartietMedlemkfbjella@gmail.com
Morten DåsnesSosialistisk VenstrepartiMedlemm-daasne@online.no

Kontaktinformasjon om tjenesten

Hole kommune, v/ dokumentsenteretTelefon: 32161100
ACOS Innsyn levert av ACOS AS